Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr 2018_07_1

z dnia 20.07.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

II. PRZEDMIOT OFERTY

Wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gen. Zajączka 19 i 21 w Warszawie z przyłączeniem do furtek i bramy wjazdowej w systemie f-my PROEL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gen. Zajączka 19 i 21 w Warszawie z przyłączeniem do furtek i bramy wjazdowej od strony           ul. Gen. Zajączka i ul. Rydygiera

Ogrodzenie wykonane z profili stalowych spawanych pomalowanych na kolor grafitowy,

bez podmurówki

Gen. Zajączka 19 – 4 kl. schodowe

Gen. Zajączka 21 – 5 kl. schodowych

furtki – 4 szt. zamykane na zwory elektromagnetyczne

brama – 1 szt. zamykana na zworę elektromagnetyczną, wyposażona w czytnik RFID oraz dodatkowo w sterownik SOS

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ostateczny termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

1. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
- podpisana przez wykonawcę.

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

   2.1 formularz oferty wraz z załącznikami

   2.2 aktualny dokument o rejestracji firmy;

   2.3. zaświadczenie z ZUS o płaceniu składek - aktualnie z ostatnich 3 - miesięcy;

   2.4. zaświadczenie z Izby Skarbowej o nie zaleganiu w opłatach podatku -

           aktualnie z ostatnich 3 - miesięcy;

   2.5. wykaz robót z danymi teleadresowymi inwestora, odpowiadających charakterowi

         zamówienia, zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich dwóch lat o łącznej

         wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

Zaświadczenia z ZUS i Izby Skarbowej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres:

   Administracja Osiedla WSM Żoliborz II, ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

   lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Administracji Osiedla pok. nr 2 do dnia      

   13.08.2018 r. - oznakowanie oferty „OFERTA 2018-07-1”

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

   dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania ofertowego

   bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym

Administracji Osiedla WSM Żoliborz II pod numerem telefonu 22 839 48 41 lub na miejscu w godz. 9-12.