Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Wsm2

foto Administracja 1

 
Realizacja wniosków z Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni Osiedla WSM Żoliborz II z dnia 23.04.2015.
     Przyjęto 30 formularzy wniosków złożonych przez 27 mieszkańców. Wiele osób złożyło po kilka wniosków na jednym formularzu stąd łączna ilość złożonych wniosków wyniosła 73, przy czym znaczna ich część powtarzała się. Przyjęto do realizacji 47 wniosków. z czego 6 postulatów, ze względu na brak środków finansowych, przesunięto do realizacji na rok 2016.
Wszyscy wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi w sprawie złożonych wniosków.
Tematyka wniosków była zróżnicowana i kształtowała się następująco:
1. Naprawy i serwis instalacji technicznych                                       14 wniosków
2. Instalowanie nowych wind i naprawa wind                                   11 wniosków
3. Naprawa i renowacje ciągów komunikacyjnych i placów                 9 wniosków
4. Malowanie i naprawy na klatkach schodowych                              8 wniosków
5. Pielęgnacja terenów zielonych                                                      8 wniosków
6. Miejsca parkingowe, organizacja ruchu                                         7 wniosków
7. Budowa ogrodzeń                                                                       4 wnioski
8. Poprawa gospodarki odpadami                                                    4 wnioski
9. Bezpieczeństwo i relacje międzysąsiedzkie                                   4 wnioski
10. Inne                                                                                        4 wnioski
I. Wykonano w 2015r następujące prace związane z realizacji wniosków:
1. Naprawy instalacji technicznych i infrastruktury na Osiedlu: wymiana elektrozaczepów i samozamykaczy w drzwiach, uzupełnienie kloszy oświetleniowych na klatkach i w piwnicach, regulacja okien na klatkach, naprawa rynien rur spustowych, naprawa opaski budynkowej, naprawy
   schodów wejściowych, wymiana i konserwacja urządzeń zabawowych, uzupełnienie koszy na śmieci.
2. Doświetlenie placu na kolonii Dymińska przez postawienie nowej latarni
3. Wymiana drzwi na korytarzach ul. Dymińska 6a
4. Wymiana windy na kl. I w budynku ul. Popiełuszki 1
5. Uporządkowanie terenów zielonych ul. Dymińska 6a, Boguckiego 4,6, Popiełuszki 3,7
6. Wymiana stłuczonych luster i wadliwych paneli w windach na ul. Wojska Polskiego 41
II. Przewidziano do realizacji w 2016r
1. Docieplenie i remont loggii elewacji zachodniej budynku ul. Zajączka 15
2. Uporządkowanie instalacji technicznych na klatkach budynku ul. Popiełuszki 1
3. Malowanie klatek schodowych w budynku ul. Zajączka 40
4. Wymiana windy kl. II w budynku ul. Popiełuszki 1
5. Wykonanie ogrodzenia na kolonii Dymińska
6. Zamknięcie zsypów w budynku ul. Zajączka 40
III. Realizacja części wniosków polegała na udzieleniu informacji z zakresu działania instalacji technicznych, postanowień regulaminów, podjęcia działań administracyjnych i korespondencji urzędowej . Dotyczyło to m. in. takich zagadnień jak:
1. Regulacja ogrzewania na klatkach
2. Konserwacja systemu domofonowego
3. Naliczanie opłaty za ciepłą wodę
4. Dostęp do nieruchomości operatorów telewizji kablowych
5. Pismo do Urzędu Dzielnicy o naprawę chodnika na ul. Zajączka.
6. Intensyfikacja działań na rzecz uzyskania warunków zabudowy dla inwestycji na ul. Popiełuszki 3 i związaną z tym instalacją wind na klatkach schodowych
7. Współdziałanie ze Strażą Miejską i Policją