Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

I. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokalużytkowy o powierzchni 147,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 1aw Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym.Lokal składa się z8pomieszczeń,, posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

II. Okres najmu:  

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

III.  Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Żoliborz IIul. Ks. T. Boguckiego1,01-5-8 Warszawa.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji ul. Ks. T. Boguckiego 1), powinna zawierać następujące dane:

1) w przypadku osoby fizycznej:

a) dane osobowe, w szczególności:
  • imię i nazwisko oferenta,
  • adres,
  • numer PESEL,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,

b) oferowaną  wysokość czynszu najmu,

c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

a)     status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)     numer NIP,

c)     oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,

d)     oferowaną wysokość czynszu najmu,

e)     dane kontaktowe.

IV. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 30,00 zł.za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowegodoliczane sąkoszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto,płatnej przed udostępnieniem lokalu.

V. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia: ul. Ks. T. Boguckiego 1 pokój 2

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 839-34-92

VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Administracja weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz II  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

2531 001