Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

 

Kliknij na link i znajdź swoją ulicę i numer budynku

Ogłoszenia dotyczące wodomierzy

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

I.            Opis lokalu:

Przedmiotowy lokalużytkowy o powierzchni 147,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 1aw Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym.Lokal składa się z8pomieszczeń,, posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

II.         Okres najmu:   Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

III.       Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Żoliborz II, (pok. nr 2do dnia 15.10.2020 r. do godziny 15oo w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowegoprzyul. Ks. T. Boguckiego 1a, Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 16.10.2020 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji ul. Ks. T. Boguckiego 1), powinna zawierać następujące dane:

  1. w przypadku osoby fizycznej:
    1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

b) oferowaną  wysokość czynszu najmu,

c) dane kontaktowe.

2)    w przypadku osoby prawnej:

a)    status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)   numer NIP,

c)    oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,

d)   oferowaną wysokość czynszu najmu,

e)    dane kontaktowe.

IV.        Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 30,00 zł.za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowegodoliczane sąkoszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto,płatnej przed udostępnieniem lokalu.

V.           Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia: ul. Ks. T. Boguckiego 1 pokój 2

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 839-34-92

VI.        Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Administracja weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz II  zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.