Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

Rzut lokalu Ogłoszenie w pliku pdf

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. I.Opis lokalu:

Przedmiotowy lokalużytkowy o powierzchni 147,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 1aw Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym.Lokal składa się z8pomieszczeń,, posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

 1. II.Okres najmu:   Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 2. III.Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Żoliborz II, (pok. nr 2do dnia 15.01.20120 r. do godziny 15oo w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowegoprzyul. Ks. T. Boguckiego 1a, Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 16.01.2020 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji ul. Ks. T. Boguckiego 1), powinna zawierać następujące dane:

1. W przypadku osoby fizycznej:

a) dane osobowe, w szczególności:

 1. imię i nazwisko oferenta,
 2. adres,
 3. numer PESEL,
 4. nr dowodu osobistego lub paszportu,

b) oferowaną wysokość czynszu najmu,

c) dane kontaktowe.

2. W przypadku osoby prawnej:

 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.

 

 1. IV.Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 30,00 zł.za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowegodoliczane sąkoszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto,płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. V.Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia: ul. Ks. T. Boguckiego 1 pokój 2

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 839-34-92

 1. VI.Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Administracja weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz II zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

uprzejmie informuje,

że w dniach

24.XII.2019 roku i 27.XII.2019 roku

Biuro Administracji

będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia