Administracja Żoliborz II

wsm2

Biuro Administracji Osiedla

 ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 

0373 001

WSM Administracja Osiedla ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego ogłasza przetarg na

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ II PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 , UL.GOŁĘBIOWSKIEGO 2,4 W WARSZAWIE.

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)są do nabycia w okresie od dnia 27.02.2020 roku do dnia 12.03.2020 roku w siedzibie Administracji Osiedla WSM Żoliborz II przy ulicy ks. T. Boguckiego 1 w Warszawie, w cenie 50,00 zł (w tym podatek VAT), w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 800-1500, po okazaniu potwierdzenia wpłaty wskazanej wyżej opłaty na rachunek bankowy Administracji Osiedla WSM Żoliborz II o numerze: 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235.

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w sprawie przetargu jest Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz II Cezary Kurkus- kontakt tel. 22 839 34 92 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Od Oferentów wymagane są:

 1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
 2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert(najpóźniej do 12.03.2020r.) wadium w wysokości 6.000,00zł (słownie sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Administracji Osiedla WSM Żoliborz II nr 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:” ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ II PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 41 , UL.GOŁĘBIOWSKIEGO 2,4 W WARSZAWIE wraz z adnotacją:” Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w siedzibie WSM Administracja Osiedla Żoliborz II Warszawa ks. T. Boguckiego 1 najpóźniej do dnia 13.03.2020r. do godz.10:00 w pok.nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Przetargu, ul. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa w Sali konferencyjnej, w dniu 13.03.2020 r. o godz. 10 30.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

Do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia należy przystąpić od 01.04.2020 roku.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w zasobach Osiedla WSM Żoliborz II,

Etap I – wymiana wodomierzy z opcją zdalnego odczytu przez Zamawiającego

Etap II – serwis rozliczeniowy, ilość ok. 2440 szt. wodomierzy

                                                               

 • Termin realizacji zamówienia dla etapu I – (III-IV 2020 r.), zakończenie do 30.04.2020 r.
 • Termin składania ofert - do 19.02.2020 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.02.2020 r. o godz.. 1000-
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat: – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont loggii w budynkach przy Al. Wojska Polskiego 37,39
 2. Remont dachu budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7,7a
 3. Remont dachu budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 3
 4. Remont dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 35
 5. Remont dachu budynku przy ul. Gen. Zajączka 40
 6. Remont świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy Ks. J. Popiełuszki 7,7a
 7. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2020r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

 • Terminy realizacji zamówień:

ü  Zadania 1 i 7 - do 30.06.2020 r.

ü  Zadania 2,3,4,5,6 - do 30.09.2020 r.

 • Termin składania ofert - do 12.02.2020 r. do godz. 900
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ul. ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.:

ü  12.02.2020 r. w godz. 1000-1400

 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:

ü  Zadanie 1 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 2 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 3 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 4 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 5 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 6 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

ü  Zadanie 7 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.